RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, poniżej przedstawiamy niezbędne informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest AGNIESZKA RAJCZYK KOLORADO  USŁUGI EDUKACYJNE prowadząca NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOLORADO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI oraz NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY z siedzibą: ul. Wiślan 11/I, ul. Wiślan 9/I, ul. Karpacka 33/III Świętochłowice.
 • W Przedszkolu/Żłobku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się wysyłając e-mail na adres: przedszkole@kolorado.edu.pl lub korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Wiślan 9/I Świętochłowice.
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu na następujące przesłanki legalności przetwarzania danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ( art.6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku podania takich danych jak numer telefonu, miejsce pracy, upublicznienie wizerunku dziecka;
 2. osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – w przypadku podania takich danych jak informacje o stanie zdrowia dziecka, informacje o diecie dziecka;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku podania danych niezbędnych do zawarcia umowy z rodzicem/opiekunem prawnym;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) – w przypadku, kiedy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych ciążących na Administratorze, na podstawie przepisów prawa wiążących Przedszkole lub Żłobek;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO) – w przypadku konieczności ratowania zdrowia/życia dziecka;

z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za zgodne z prawem. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych ciążących na Administratorze, w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody rodzica/opiekuna prawnego w zakresie określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora przedmiotowej zgody,  a także w celu realizacji zawartych z Państwem umów.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe (ubezpieczalnia).

  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po jego realizacji, zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa.|

  Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub statutu;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. przenoszenia danych;
 7. jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W innym przypadku podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych i statutowych ciążących na Administratorze oraz do realizacji umów podpisanych z Państwem.

  Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

metrotwin