Projekty EU

Projekt pn. „Kolorado w procesie zmiany – wielokierunkowe wzmocnienie procesów integracyjnych, poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych”

(WND-RPSL.11.01.03-24-02B5/19)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Świętochłowic i okolic (m.in. Chorzów, Bytom), poprzez utworzenie i wyposażenie w okresie 01.06.2021 – 31.08.2021 r. trzech nowych oddziałów wychowania przedszkolnego (2 integracyjnych i 1 specjalnego) posiadających 31 miejsc, w tym 15 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przy ul. Górna 6/I w Świętochłowicach oraz prowadzenie bieżącej opieki i dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w okresie 1.09.2021 – 30.04.2022 r. Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:

 1. utworzenie 31 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie
 2. objęcie 31 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej w ramach programu
 3. realizacja 154 godziny zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawca – Lider projektu: AGNIESZKA RAJCZYK KOLORADO – USŁUGI EDUKACYJNE

Wartość projektu: 568 855,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 483 526,75 PLN
Termin realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.04.2022 r.
Miejsce realizacji projektu: adres przedszkola

Zapraszamy do placówki przedszkolnej w ramach nowoutworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w projekcie WND-RPSL.11.01.03-24-02B5/19 pn. „Kolorado w procesie zmiany – wielokierunkowe
wzmocnienie procesów integracyjnych, poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedszkole mieści się w
budynku przy ul. Górna 6/I w Świętochłowicach
REKRUTACJA PODSTAWOWA prowadzona będzie w okresie od 01.06.2021 r. do 18.08.2021 r. (w
przypadku nieuzyskania wymaganej liczby uczestników rekrutacja będzie prowadzona w systemie
ciągłym).

Uczestnikiem projektu może zostać dziecko, które w chwili rekrutacji wpisuje się w poniższe
wskaźniki:

Do uczestnictwa w projekcie wybierane będą dzieci zgodnie z następującymi kryteriami:


Kryterium dostępu do projektu:
a) zamieszkanie na terenie Świętochłowic lub okolic (m.in. Bytom, Chorzów);
b) posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
dany rodzaj niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w
stopniu głębokim – dotyczy tylko dzieci niepełnosprawnych obejmowanych zajęciami
wyrównującymi deficyty;
c) wiek przedszkolny dziecka.

Kryteria dodatkowe (odnoszące się do sytuacji rodzinnej dziecka):
a) samotny rodzic;
b) dochód na członka w rodzinie poniżej 600 zł;
c) więcej niż 1 dziecko w rodzinie;
d) długotrwale bezrobocie rodzica/rodziców;
e) niepełnosprawność rodzeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w
załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach.

 1. Pod informacją o projekcie proszę dodać Załączniki projektowe do pobrania (aktywne linki),
  w tym:
 • Regulamin rekrutacji,
 • Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • Załącznik nr 2 Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
 • Załącznik nr 3 Wzór Danych Uczestnika Projektu;
 • Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;
 • Załącznik nr 5 Wzór wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie i/lub rozwiązania Umowy
 • Załącznik nr 6 Wykaz terenów rewitalizacyjnych
 • Załącznik nr 7 Wzór Formularza zgłoszeniowego
 • Załącznik nr 8 Umowa uczestnictwa

Informacje dla Beneficjenta dotyczące promocji zawarte we wniosku o dofinansowanie:
– opracowanie materiałów inf.-prom./rekrut. w prostej, zrozumiałej i czytelnej formie, dostos. kanałów rekrutacji/komunikacji do osób z niepełnospr.
– Inf. o proj., w tym o jego pełnej dostępn. dla osób z różnymi rodzajami n/spe, będą znajdowały się na stronie WWW; w przypadku niemożności samodzielnego odczytania/wypełnienia dokumentów Projektod. lub wskazany pracownik odczyta formularz/dokumenty oraz pomoże je wysłać. Treści nietekstowe będą posiadały tekst alternatywny; możliwość powiększania tekstu bez utraty treści i funkcjonalności
– Działania informacyjno-promocyjne prowadzone będą od 06.2021 do 08.2021, za pośrednictwem strony WWW, banerów (zlokalizowanych w najczęściej uczęszczanych lokalizacjach w mieście), ulotek (kolportowanych w miejscach, w których najczęściej poruszają się rodzicie dzieci w wieku przedszkolnym – m.in. przychodnie, apteki, place zabaw, sklepy z artykułami dziecięcymi) oraz lokalnej kampanii internetowej. W przypadku problemów z pozyskaniem zakładanej liczby uczestników Projektodawca wzmocni intensywność działań oraz rozważy dodatkowe kanały rekrutacji (np. plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej). Działania te będą kontynuowane do czasu zapełnienia wszystkich wolnych miejsc w projekcie.
– Zgłoszenie będzie możliwe za pośrednictwem formularza na stronie internetowej (osoby, które nie mają dostępu do Internetu będą mogły przesłać Formularz z wykorzystaniem Internetu i komputera dostępnego w biurze projektu, w tym skorzystać z pomocy Projektodawcy).

PROJEKT UNIJNY – Mali Giganci w Kolorado

Przedszkole Kolorado w Świętochłowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu Mali Giganci w Kolorado.

Informacje na temat projektu znajdują się na podstronie: https://tacongroup.eu/przedszkole-kolorado-mali-giganci


PROJEKT UNIJNY – WITAMY NAJMŁODSZYCH!

Przedszkole Kolorado w Świętochłowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu Kolorado – witamy najmłodszych!

Pozwoli to na utworzenie w Świętochłowicach nowej placówki zapewniającej 28 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby przebywające aktualnie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczy lub bezrobotne, które planują powrócić do pracy lub rozpocząć jej poszukiwanie, a także osoby pracujące, posiadające dzieci w wieku do 3 lat.Rekrutacja trwa do 29.07.2017 r. Opieka nad dziećmi rozpocznie się we wrześniu 2017.

Dokumenty aplikacyjne do projektu wraz z regulaminem rekrutacji dostępne są w biurze projektu (w Świętochłowicach przy ul Wiślan 9/I) lub pod adresem http://kolorado.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne do projektu wraz z regulaminem rekrutacji


PROJEKT UNIJNY – NOWA DROGA

Projekt Kolorado – nowa droga współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 06.06.2016 roku do sierpnia 2017 roku, w tym:

– wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od czerwca do sierpnia 2016 roku)

– zajęcia dodatkowe (od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku)

– dokształcanie nauczycieli (od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku)

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest wsparcie 13-stu dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z obszaru Świętochłowic i okolic (m.in. Ruda Śl, Siemianowice Śl, Chorzów, Bytom, Katowice), poprzez wyrównanie szans edukacyjnych na bazie zrealizowanych w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. wysokiej jakości zajęć terapeutycznych, a także uzyskanie przez 8 nauczycieli kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć dodatkowych (po zakończeniu projektu) zgodnie z potrzebami podopiecznych przedszkola.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe:

 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia ręki,
 • terapia biofeedback,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia surdopedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia tyflopedagogiczna,
 • fizjoterapia

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 377.708,75 zł, w tym:

– dofinansowanie ze środków unijnych – 321.052,44 zł

– wkład własny – 56.656,31 zł